team ác


hoan nghênh các men vào nhóm. Vào nhóm rồi thì phải có nhiệm vụ riêng mỗi ng. Tên nào lười quá thì đăng truyện hoặc like giùm nhóm, còn lại sẽ edit, trans là được rồi.
-hết-
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1